European Fem Institute

równość partycypacjainkluzywnośćskuteczność


działania rzecznicze / działania strażnicze / kampanie społeczne / mentoring kobiet

Rzecznictwo

Łączymy ekspertów i ekspertki

European Fem Institute jest platformą współpracy europejskich ekspertów i ekspertek, których łączy przekonanie, że fundamentem nowoczesnego społeczeństwa, państwa i gospodarki jest demokratyczne państwo prawa, równość i solidarność społeczna. Sieciujemy ludzi, którzy wierzą, że dobre państwo działa w synergii między rządzącymi – społeczeństwem obywatelskim – gospodarką. Wierzymy w państwo, w którym nikt nie zostaje w tyle, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, orientację seksualną, tożsamość płciową, czy miejsce zamieszkania. Działamy systemowo, uczestniczymy w debacie publicznej, podnosimy świadomość społeczną.

Demokracja

Równość się opłaca!

Równość, szacunek, solidarność to nie tylko kwestia słusznościowa, to też się opłaca. Bo tylko inkluzyjne państwo, społeczeństwo i gospodarka mogą być skuteczne i efektywne. Równość jest warunkiem rozwoju i rozwiązywania największych problemów XXI wieku. Ludzie EFI pochodzą ze wszystkich obszarów sfery publicznej. Polityka, administracja, biznes, organizacje pozarządowe, ale również edukacja, nauka i kultura. To ludzie o różnych doświadczeniach. Siłą EFI jest z jednej strony długoletnie doświadczenie w walce na rzecz praw człowieka, a z drugiej różnorodność.
Poznaj

Nasz zespół

W każde nasze działanie włączamy młode kobiety. Dzielimy się naszym doświadczeniem i tworzymy przestrzeń do nauki i praktycznych działań systemowych.

https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2022/11/people_A.Spurek.jpg

Członkini zarządu

Anna Spurek

Członkini zarządu Green REV Institute, który reprezentuje w Eurogroup for Animals, Komitecie Sterującym #EUforAnimals, European Vegetarian Union i Aquatic Animal Alliance. Ekspertka w zakresie roślinnych zamienników.

https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2024/01/morgan.png

Członkini zarządu

Morgan Janowicz

Członkini Zarządu Green REV Institute, Koordynatorka Partnerstwa i Koordynatorka Koalicji Futura Food 4 Climate. Ambasadorka Europejskiego Paktu Klimatycznego z ramienia Green REV Institute. Absolwentka Informatyki i Systemów Informacyjnych, obecnie na kierunku Analiza Danych.


Program I

Nasza Konwencja

Nasza Konwencja – nasz główny program rzecznicy na rzecz ratyfikacji przez UE Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wpisania do katalogu przestępstw unijnych – przemocy wobec kobiet i przyjęcia dyrektywy antyprzemocowej. Obywatelki UE zasługują na kompleksowy system prawny, który będzie chronił je przed każdą formą przemocy, w tym przed przemocą domową i cyberprzemocą. Chcemy, aby Polki, Niemki, Hiszpanki, czy Litwinki miały te same prawa.

Program II

Trzymamy stronę kobiet

Jesteśmy przekonani.e, że bez biznesu nam się nie uda, że niezależnie od dobrego prawa, które tworzy fundament solidarnego systemu, musimy szukać sojuszników i sojuszniczek poza polityką. To może być biznes. Dlatego wspólnie z naszymi partnerami i partnerkami z biznesu prowadzimy dialog, badania i analizy i szukamy optymalnych procedur, które na rzecz kobiet ofiar przemocy mogą być wdrażane bezpośrednio w ich firmach. Jeżeli Twoja firma, jest zainteresowana współpracą – napisz do nas.

Program III

Równość się opłaca!

Przemoc wobec kobiet to nie tylko problem społeczny, ale również ekonomiczny. Wzrost wydatków publicznych – kosztów opieki społecznej i ochrony zdrowia, kosztów sądowych, policji, prokuratury. Straty ponosi biznes, bo krzywdzone kobiety to najczęściej pracowniczki, których problemy wpływają na jakość pracy i rozwój firm. Państwa UE w wyniku przemocy domowej ponoszą straty na poziomie 1% PKB tych krajów. Dlatego nagłaśniamy ten aspekt przemocy wobec kobiet, prowadzimy badania i analizy, organizujemy kampanie społeczne.

Program IV

Gmina przyjazna kobietom

Rządy współczesnych państw, z uwagi na skalę wyzwań XXI w. takich jak katastrofa klimatyczna, zmiany demograficzne, czy rosnące nierówności społeczne nie mają zdolności do samodzielnej realizacji kluczowych polityk publicznych, w tym ochrony kobiet przed przemocą. Potrzebujemy szerszej realizacji zasady pomocniczości państwa wobec samorządów, większego włączenia organizacji pozarządowych. Dlatego monitorujemy, jak polskie samorządy realizują swoje ustawowe obowiązki, szukamy dobrych praktyk, przekonujemy do wprowadzania lokalnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Program V

Ukraina w Unii Europejskiej!

Popieramy szybką akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. To nie tylko kwestia polskiej racji stanu i bezpieczeństwa, ale szansa na szybszy transfer wartości naszej Wspólnoty na wschód. Dlatego chcemy promować tę ideę i wspierać akcesję kolejnych państw kandydujących do Unii Europejskiej. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i wspierać jej reformy w obszarze polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Tworzymy platformę współpracy między organizacjami, ekspertami i ekspertkami z Polski i Ukrainy.

Program VI

Dziewczyny do Parlamentu

Każda polityka publiczna musi w końcu uwzględniać perspektywę kobiet, bo demokracja bez kobiet jest to pół demokracji. Dlatego tak ważne jest poszerzenie społecznej i politycznej partycypacja kobiet, w organizacjach pozarządowych, mediach i polityce. Dlatego, korzystając z naszego ponad 20 letniego doświadczenia dotyczącego edukacji obywatelskiej organizujemy wyjazdy studialne młodych, aktywnych kobiet do Parlamentu Europejskiego. Pokazujemy, jak działa system polityczny i prawny Unii Europejskiej i zachęcamy je, aby stały się częścią tego systemu.

Rada
Ekspercka


https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2022/03/people_S.Spurek.jpg

dr. Sylwia Spurek

Prawniczka, radczyni prawna, legislatorka oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego. Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) i członkini Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2023/01/03.png

dr. Zuzanna Warso

doktorka nauk prawnych, adwokatka, dyrektorka ds. badań w fundacji Open Future. Ekspertka Komisji Europejskiej ds. etyki badań naukowych i innowacji. Jest członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2023/01/renatadurda.png

Renata Durda

Była kierowniczka Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia”

https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2023/01/0.png

dr. Dorota Szelewa

Doktorka nauk politycznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, wykładowczyni na Uniwersytecie w Dublinie, autorka artykułów naukowych w dziedzinie polityki społecznej, od lat zaangażowana w sprawy kobiet.

https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2023/01/02.png

Albin Dearing

Były kierownik projektu European Union Agency For Fundamental Rights, ekspert w zakresie prawa karnego. Przewodniczył austriackiej Radzie Prewencji Przestępczości oraz był asystentem prawnym w Trybunale Sprawiedliwości UE.

https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2023/01/anna-zawidzka-lojek-1.png

prof. Anna Zawidzka-Łojek

Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, doktorka habilitowana nauk prawnych, kierowniczka Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, specjalizująca się w zakresie prawa UE, europejskiego prawa antydyskryminacyjnego i międzynarodowego prawa publicznego.

https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2023/01/robertdamski.png

Robert Damski

Laureat Wyróżnienia „Biała Wstążka” w kategorii Wymiar Sprawiedliwości. Honorowy Członek Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, Stowarzyszenia „Alimenty to nie prezenty” oraz „Fundacji KiDs”, członek „Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy” oraz Stowarzyszenia „Mężczyźni przeciw przemocy”.


https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2023/01/rosa-1.png

Rosa
Logar

Ekspertka ds. równości płci oraz zapobiegania przemocy wobec kobiet, współzałożycielka i przewodnicząca Sieci WAVE (Women against Violence Europe); członkini Komitetu Rady Europy opracowującego Konwencję Stambulską oraz komitetu ekspertów GREVIO monitorującego KS; współzałożycielka Women’s International League for Peace and Freedom Austria.

https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2023/02/ChmuraRutkowska.png

Prof. Iwona Chmura-Rutkowska

Profesorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorka nauk humanistycznych, socjolożka i pedagożka. Badaczka w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

https://www.feminstitute.eu/wp-content/uploads/2022/11/people_Anaszewicz.jpg

Członek zarządu

dr Marcin Anaszewicz

Prezes i dyrektor programowy Green REV Institute. Dyrektor Strategiczny UM w Słupsku (2014-2019), były prezes Instytutu Myśli Demokratycznej. Założyciel partii Wiosna oraz Rzecznik prasowy i zastępca dyrektora Departamentu Marketingu Poczty Polskiej (2003-2006).

Skip to content